با تمام وجود نیاز دارم برم “شکسپیر و شرکا” زندگی کنم.