ولی من نباید با نوزده سال سن تفریحم سیمز بازی کردن و rise of the guardians دیدن باشه نباید :))

Souvenirs