یه ریمایندر بزنم:

مردم لحظات بد یا شکستاشونو پست نمیکنن.

XOXO Le Noire

Souvenirs