به فرض این خونه خراب شه

حتی یادشم بر آب شه

بده دستت و به دست من

بذار انگورا شراب شه