عقدۀ آپولو بیدار،

دیونوسوس در سایه خوابیده

فاوست بیداد میکند.

روحم به جهنم،

دیونوسوس را چه به آپولو؟

Citations