آهنگ be mine از junji خیلی خوبه:”)

ولی دنیا خیلی وایب badbye رو میده.