غمگینانه زیباست اینی که بین بودن و رفتنی بودنم و هیچکس متوجه نیست. 

I’m leaving all of you people. 

Souvenirs