جاده ها از هر طرف به هم میرسن

از کوه تا دریا و ماه و خاک

آدما از نور و برف و سنگ و اشک میرسن

و میرقصن با صدای باد

آدما از نور عبور میکنن

و میرن به افسانه ها

و میرن تا شهر قصه ها