انقد که من نگرانم جمله‌هامو بقیه با لحنِ درست میخونن یا اشتباه برداشت میکنن و احمق به نظرشون میرسم نگرانِ هیچی نبودم