سرگرمی جدیدم اینه که عود روشن کنم و بشینم دودشو که تو هوا شکلای مختلفی میشه رو نگاه کنم

عجیبه و زیبا