تو اوضاع فعلی شنیدن این ویس از دکتر هلاکویی با اینکه شکل یه سیلی بود که واقعیتو محکم کوبوند تو صورتم ، ولی بازم چیزی بود که بهش نیاز داشتم

وسط راه گم شده بودم و شاید با این سیلی یکم به خودم اومده باشم