منِ قردا باید از منِ امروز بهتر باشه + کمتر رقت انگیز باشه + تکنیک صندلی چسبی و خاموش کردن گوشی رو انجام بده حتما