هر چقدرم عصبانی باشم و رد داده باشم ، بازم درست نیست وقتی مریضم فوت کنم تو صورت یکی دیگه

پس چرا انجامش دادم؟ نمیدونم ، اون موقع به هیچ چیزی فکر نکردم

ولی الان که بیشتر فکر میکنم میبینم این نشون میده که چقدر بیشعورم ، حتی اگه عصبانی باشم و نتونم درست فکر کنم بازم درست نبود این کارو بکنم

پشیمونی الان من به چه دردی میخوره ؟ هیچ درد

الان فهمیدم که احتمالا علائم مریضی داره نشون میده از خودش و به خاطر کاریه که من امروز کردم

بعضی وقتا مثل امروز ، طوری از خودم خجالت میکشم که حد نداره ، شبیه بچه ها رفتار میکنم و بعد دهن خودمو با پشیمونی سرویس میکنم

خدایا من غلط اضافی کردم فوت کردم تو صورتش ، مریض نشه لطفا