نمیدونم کلا چرا دستم ب نوشتن نمی آمد اما مینویسم :”