وسط حل کردن سوالای هوش ، فقط اومدم بگم که از اون آخوندک ریشوی مسئول کتابخونه که از ساعت 3 ظهر به بعد هست بدم میاد و حالمو بهم میزنه

من و الف لقب خوبی واسش داریم و به نظر هردوتامون حمالی بیش نیس ، این جماعتو نمیتونم درک کنم که هیچ حالمم بهم میزنن با این دین و ایمون ساختگی و مسخره شون

یکی نیست بهش بگه مردک به جای این همه ریش و پشم ، سعی کن اینقده شعور داشته باشی