دانشگاه خیلی زیبا جواب ایمیل رو هنوز نداده! اگه امروز یا فردام نده دیگه فایده ای نداره ، آخ که نفس عمیقم نمیتونه این حرص خوردن منو کم کنه