24 ساعت آینده سخت و پرفشاره و تاصبح باید بیدار بمونم ، قهوه خوردم و وقت کاره :))

با شعار ” چنگ جنگ تا پیروزی ”