با‌ چشم گریون و نفس تنگی از خواب که نه، کابوس پاشدم و وقتي فهمیدم خواب بوده و واقعی نیست بازم زدم‌ زیر گریه

استرس دارم ، مثل اونی که اگه امسال قبول نشه راهی نداره و می افته تو ته گودال افسردگی