امروزم به درس خوندن گذشت اگر چه بازم پرتی زیاد داشتم ، خسته ام و چشمام میزنه ولی خوشحالم که دارم تلاشمو میکنم

البته هنوز از نشدن میترسم (مخصوصا با حرفای منفی که دیروز شنیدم ) ولی سعی میکنم با تلاش کردن بهشون محل ندم و به جاش بیشتر بخونم 

نرسیدم ریاضی بخونم و مغزم کشش نداره دیگه ، فردا کلاس دارم و باید صبح زود بلندشم و بعد باشگاهم حسابی باید درس بخونم 

تا باشه از این خستگیا و موفقیتای بعدش :))