یه فرد یا حتی یه مکان یافضایی نیست که بشه ازدردت بگی.

خودخوری میکنی.

میریزی توخودت تا آخر نابود میشی.