یه پتانسیلی درونم دارم که میتونم استادای مزخرفی که میگن ” جوابایی که بعد از فلان دقیقه فرستادین تصحیح نمیشه” رو بکشم 

تصحیح نکن عنترجون ، به فوق کلیه راستم خب