به جبران گندی که به خاطر خرسِ خوابالوی درونم دیروز زدم ، امروز ساعت 7 بیدار شدم تا بهش بفهمونم رئیس کیه 

البته بماند که صدبار صبح تا حالا گفتم کاش دیروز بیدار شده بودم و چرا اراده امروزو دیروز نشون ندادم از خودم 

هوس اول صبحی : اینجا