وقت ، وقت ادیت گزارش کارای آز بیوشیمی خانِ نچسبه ، با موزیک قشنگ کشف شده امشب که باعث میشه نچسب بودن بیوشیمی یکم قابل تحمل تر باشه 

اینجا