همکلاسی خوب واقعا نعمته و این نعمتا تو این دو سال و خورده ای از نصف انگشتای یه دستم کمتره ولی به هرحال هست 

در اشک خود میغلتم