وسط این همه کار یادم اومده که قراری که با خودم داشتم( واسه اینکه هفته ای یه بار دست خودمو بگیرم و ببرم بیرون بدون هیچ دلیل خاصی) چند هفته اس انجام ندادم 

یه جزقه : از اونطرف کلاس یوگا میتونم برم ، بشینم یه گوشه و درسامو اونجا بخونم 

نمیدونم عملیش میکنم یا نه ، نمیدونم دلم میخوام عملیش کنم یا نه