این وسط بگم که بنده فردا امتحان میان ترم بیوشیمی دارم و یادم رفته بود و الانم حتی ساعتشو نمیدونم 

از اول ترمم هیچی نخوندم فلذا هر چی شد شده دیگه

واقعا از بیوشیمی خوشم نمیاد