نمدونم چیه از عصبی شدنمه

یا ظهری ترشی خوردم..

ولی معدم بسی درد میکنه

وقتی درازمیکشم خوبما

ولی الان ک مهمون اومده و مجبورم بشینم خیلی بده…

امونمو میبره….

عرق نعنامونم تموم شده…همون اگ بود زودی خوب میشدم…