دلم یه اتفاق جدید میخواد….

یه چیز نو…

یچیز ک عوض کنه این زندگی رو…