سلام

ثبت نام غیرحضوریم تکمیل شد…انتخاب واحد کردم۱۸واحد برداشتم ک ۹تا درس بود

سه تاش خودخوان بود و فقط امتحان داشت…

بقیشم تایماشون بد نبودن…فقط سشنبه بعدازظهر یکم شلوغه ب نسبت بقیه…

راستشو بگمم!؟؟؟

خیلییی استرس دارم…بیشترشم بخاطر اینه ک اعتماد ب خودمو از دست دادم….میدونی..دیگ ازخودم بابت اطلاعات و رفتارم مطمئن نیستم…

چون هرلحظه ب یه نظر جدید میرسم و منطق محکمی جلو روم نیست…

ازطرفیم ریسک پذیر نبودنم خیلیییی رو مخهههه…

باعث شده ازخیلی چیزا بترسم…اعتماد بنفسم ک صفررر

دوتا کلاسو ک ازدست دادم….

سشنبه اولین کلاسمه ک قراره توش شرکت کنم…

البته باید بزنگم ببینم چیکار باید کنم و تو چ اپ یا سامانه ای کلاس برگزارمیشه….

دعا کن برام….