فاطمه بهم پیام داد…

گف ریا نباشه ها ولی یه مسیریو ب نیت مامانت پیاده روی کردم ب سمت آقا…‌

میگف خدا بنده هایی ک عاشقشونه رو حتی اگ ببره پیش خودش بازم نمیزاره فراموش بشن….

خدا نمیزاره مامانم فراموش بشه🥲