از صبحه اضطراب بعد از ۲۵ سالگیمو دارم.. که سنم کم کم شروع میکنه به بالا رفتن و پیر میشم :”)