نمدونم چیه….ولی حس یه روانیه دیوونه رو دارم…ک لازمه بستری شه…

اینا از توان من خارجه….

درد دارم….خیلی درد دارم…