بیشتر علت ناراحتیم بخاطر اینه که نمیخوام بازنده باشم.

ولی عین بازنده هام رفتار میکنم.