فک کنم اوشون اصن براش مهمم نیس بود و نبود من😅

ولی اشکال ندارع..

زندگیم دارع همینجوری جلو میره…

البته فک کنم خیلی مفید تراز قبل…

هم مفید..هم آروم تر…حالم خوبه..چون دلم با خداست…با حسینشه…

وخداروشکرمیکنم..

ولی خب هنوز خیلی راه درازی درپیش دارم..خیلی زیاد…

ک قراره هر لحظش خوبیارو زندگی کنم…

قطعا بدی و حال بدم تو راهم هست…ولی چه باک…! وقتی خدا هست!

دعام کنید(: