تا حالا بوی عشق اونقدر پیچیده تو جونت که حس کنی قلبت نامیراس؟ تا حالا کسیو داشتی که حتی چرتو پرت ترین افکارتو بهش بگیو دوتایی بزنین زیر خنده؟من داشتم، و از اینکه از فعل گذشته استفاده میکنم منو غمگین ترین حالت ممکن میکنه.چون وجودش واسم شیرین،مثل اولین خونه ی کودکیم بود.

شاید من از روی بی تجربگی اونقدر سیاست بلد نبودم که نگهت دارم اما ناشیانه و خالصانه، عمیقا دوستت داشتم. من نمیدونم چیشد. یک آن به خودم اومدم و دیدم جوری غرقت شدم انگاری که از اول ماهی این رودخونه بودم :)) من فقط میخواستم یواشکی دوستت داشته باشم اما از دستم در رفت و عاشقت شدم..

مگه من میتونستم به قلبم بگم نزنه؟یا رازمو نگه دارمو ریشه اش به بزرگی درخت بشه؟پس ترکیدم و این انفجار تنها کسی رو که از من دور کرد خودت بودی.