به محرم رسیدم…

خدایا..کمک کن بتونم این محرم نوکری کنم..هرچند کم‌.‌

کمک کن بتونم آدم خوبی بشم….

خیلی دوستت دارم♡