بیشتر از هرچیزی دلم گرفته. از دیشبه فقط کارم شده گریه کردن. چرا انقدر شکسته شدم..