نمدونم از دیشبه یه حال غریبی دارم….

دلگیرم..ازهمه…

خدا کمکم کنه..اگر اشتباه ازمنه..ببخشتم و کمک کنه دیگ کار بد انجام ندم..

اگ تقصیر منم نیس..این حال بدو نسبت بهشون از دلم بگیره…

در هر دوصورت محتاجشم….

کمکم کن لطفا…