عهد بستم که کظم غیظ رو یاد بگیرم
عهد بستم که صبور باشم
عهد بستم که ارادمو قوی کنم
عهد بستم که رازامو به هیچکس نگم
عهد بستم مشکلاتمو با خدا حل کنم

عهد بستم شادیمو به کسی گره نزنم
عهد بستم از فرصت زندگی استفاده کنم
عهد بستم خبرچینی و خاله زنک بازی رو کنار بذارم
عهد بستم از کسی توقعی نداشته باشم حتی از نزدیکترینم
عهد بستم خودم شخص اول زندگیم باشم

برچسب‌ها: تغییر