نخ؟!!!! خاک بر سرت کنن اگه همچین فکری کنه درباره‌ات. حافظ هم گفت بترگ سر جات. نگفت؟