دلم خیلی گرفته..خیلی زیاد..

خواستم استوری بزارم تاشاید یه هم درد پیدا کنم…

چون یه استوریم هنوز بود..گفتم شاید خسته شن…

ولی…امسال حرم نیام دق میکنم اقا‌…

بخدا دق میکنم…

من دلم کربلا میخواد…حرم لازمم…

خدایا خودت یه کاری کن…

یه کاری کن امسال کرونا بره و بشه رفت کربلا…

خدایا خودت کمکمون کن…