اصلا نمیدونم با زندگیم دارم چیکار میکنم. فقط روزا رو شب میکنمو شبا رو صبح. هیچ کاری نمیکنم.. و واقعا زندگی خسته کننده ای دارم.