نامردی

خیلیم نامردی

اینیم ک میگی درک میکنی الکیه

اصن نمیفهمی منو….

نامرد

خیلی بدی🎈