درسته اومد دیقا بعد ثبت پست۴۶ تواینستا بهم گف چی شده و اونموقع سرجلسه بود ‌‌‌.‌‌‌…

ولی درکل راضی نبودم ازش….

دندون درد رومخمم تاثیرگذاشته بیشعور شدم و ۰رت و پرت میگم