استوریمو دید ک عکس سوپ گذاشتم و گفتم حالم بده…

بعد اقااااا فقد اومده برا اینک تگش کردم میگه فدات شم..

نگف چت شده چجوریه حالت…

بعد یه ادمای هفت پشت غریبه اومدن پرسیدن چی شده و حالت چطوره..

فقد و فقد کلمه ی نامرد تو ذهنم اومد..

همین و بس…