به یکی از دوستام پیام دادم کارش داشتم گفت من هلندم، گفتم عه به سلامتی خوش بگذره تفریحی رفتی؟ میگه نه پذیرش گرفتم اومدم

حالا خداحافظی که نه ولی قبلش حداقل یه ندا میدادی بخدا ما بخیل و حسود نیستیم