صورتم جوش سر سفید زده

من با جوش مشکلی ندارم ولی از جوشای سر سفید متنفرممممممم

اینقد حس چندشی دارم که هر لحظه دلم میخواد برم صورتمو بشورم

البته فقط چن تا دونه رو لپمه چن تاییم رو پیشونیم ولی من بدم میاددددددددددد

ظهر بعد مدتها یخ زدم به صورتم و بعد توی گوگل دیدم باید بخور گرم بدم صورتمو و بعلهههه فهمیدم اشتباه زدم😂

دلم میخواد برم یه تونر ضد جوش بخرم ولی پول ندارم