ولی من اگه فرهنگیان قبول نشم آبروم میره تو دانشگاه:)))