من یجوریم که اگه تو خواب یکی بهم زل بزنه بیدار میشم

خودمم نمیدونم چرا دقیقا، ولی اینجوریم

دیشب نصفه شبی از خواب پریدم

دیدم یه گربه روبروم نشسته زل زده به من

آقا خدایی ترسیدم

چرا یه گربه باید بیاد توی خونه دقیقا جلوی من بشینه و اینجوری بهم زل بزنه؟؟؟