قرار بود فردا برم نماز جمعه

ولی حقیقتا حالشو ندارم

هیچکیم نیس باهام بره تنهام

شاید رفتم:)))